Eng Rus Ukr  
News

2015 In Figures
The year 2015 was a successful year, especially in terms of editing.
more...

No News Is Good News
I have no news so far, mainly because I'm pretty busy with projects.
more...

Program Of International Certification Of Translators Is Carried Out
I have carried out the program of international certification of translators – ProZ Certified PRO for English to Russian translation
more...

 
European Union
European Union
 
EN-RU European Union
DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION
on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC as regards the specification of petrol, diesel and gas-oil and introducing a mechanism to monitor and the introduction of a mechanism to monitor and reduce greenhouse gas emissions from the use of road transport fuels and amending Council Directive 1999/32/EC
ПРОЕКТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПАРЛАМЕНТА
о предложении по директиве Европейского Парламента и Европейского Совета, дополняющей Директиву 98/70/EC в отношении спецификации бензина, дизеля и газойля, а также представляющей механизм контроля и внедрения механизма контроля и снижения парниковых выбросов газа в связи с использованием топлива дорожного транспорта, и дополняющей Директиву Совета 1999/32/EC
EN-UA European Union
Sharing a continent

At the heart of the seemingly persistent tensions between the EU and Russia is a problem of perception. Some in Russia have made up their minds that the EU committed to blocking a resurgent Russia, or exploiting it economically. Many Europeans are asking if Russia is turning away from global integration and choosing a different path and a different set of political values.

The resulting tension and the string of political crises that it has brought with it might tempt us to think that efforts to improve our relationship are wasted. Quite the opposite is true. We need to try harder to make our ties work, or we risk sliding backwards. The EU-Russia Summit in Khanty-Mansiysk this week, where we will meet with the new Russian government, presents an opportunity to take a fresh look at our relationship's potential.

We can’t let this partnership go backwards for the simple reason that it affects every significant interest on our shared European continent. Managing developments in the South Caucasus, Iran or Kosovo, is infinitely more difficult in the absence of enduring trust in the EU-Russia relationship. Suspicion also undermines our attempts to build common approaches on energy, climate change, trade, security, crime, and migration. In the economic sphere, we are struggling to address questions as fundamental as the EU's increasing dependence on imports of energy, or Russia's wish to re-structure and diversify its industrial base, services sector and infrastructure.

So we have to start with a change of approach. We need to throw off zero-sum thinking - the idea that we are engaged in a power game involving mutually exclusive interests. Russia has to avoid becoming trapped in the false strength of a petro-state. Europe has to think more collectively and continentally. We certainly shouldn't jump overboard just because we have been blown slightly off course. We should start by improving mechanisms for dealing with and trade issues.
Мешкання на одному континенті

В основі на вигляд постійного напруження між ЄС та Росією полягає проблема сприйняття. Дехто в Росії вирішив, що ЄС має на меті блокування відродження Росії або експлуатування її економічного потенціалу. Багато європейців питають, чи відійшла Росія від глобальної інтеграції та обрала інший шлях та інші політичні цінності.

Виникаюча напруга та низка політичних криз, що виходить з неї, може змусити нас думати, що спроби покращити наші стосунки є марними. Але все зовсім навпаки. Ми маємо докладати більше зусиль, щоб наші стосунки запрацювали, в іншому разі, ми ризикуємо повернутись назад. Саміт ЄС-Росія, що відбудеться в Ханти-Мансійську на цьому тижні, де ми зустрінемось з новим російським урядом, надає можливість подивитись на потенціал наших стосунків свіжим поглядом.

Ми не можемо дозволити нашому партнерству відійти назад з тієї простої причини, що це матиме вплив на всі наші важливі інтереси на нашому спільному Європейському континенті. Врегулювання ситуації на Південному Кавказі, в Ірані або в Косово є значно складнішим за відсутності постійної довіри в стосунках між ЄС та Росією. Підозра також підриває наші спроби розробити спільні підходи до енергетики, змін клімату, торгівлі, безпеки, злочинності та міграції. В економічній сфері ми намагаємось звернутись до таких принципових питань, як зростаюча залежність ЄС від імпорту енергії або бажання Росії реструктурувати та диверсифікувати свою промислову базу, сектор послуг та інфраструктуру.

Тому ми маємо почати змінювати підхід. Ми маємо припинити думати, що в цих справах хтось обов’язково має виграти, а хтось програти, не треба вважати, що ми граємо в гру, де інтереси сторін є взаємовиключними. Росія повинна уникати відчуття хибної сили нафтової держави. Європа повинна мислити більш колективно, в масштабах цілого континенту. Звичайно, не треба стрибати за борт лише тому, що наше судно трохи відхилилось від курсу. Нам треба почати поліпшувати механізми розгляду та питання торгівлі.

return